Meer helderheid over de samenwerking tussen
opvoeders thuis en opvoeders in de basisschool

Richtinggevend onderzoek van Klaassen en Leeferink

Van de hand van de wetenschappers Klaassen en Leeferink is een belangrijke publicatie verschenen, onder de titel: 'Partners in opvoeding'. Het boek is gebaseerd op een uitvoerig onderzoek naar opvattingen van ouders en onderwijsgevenden ten aanzien van de pedagogische opdracht. 'Partners in opvoeding' biedt meer dan een wetenschappelijk verslag van diverse opvattingen. De auteurs maken duidelijk wat ouders en school gezamenlijk zouden kunnen doen om effectief te werken aan de pedagogische opdracht. In het boek worden suggesties en condities beschreven om een pedagogisch schoolbeleid te voeren. Op deze W&N Site zal in de komende tijd uitvoerig aandacht worden besteed aan 'Partners in opvoeding'. Nu alvast een globale kennisgeving van de inhoud.

Veranderende tijden
Opvoeden in waarden en normen dat is tegenwoordig geen eenvoudige opgave meer. Veel mensen maken zich zorgen over het waardenbesef van de burgers en de ontwikkeling van waarden bij de nieuwe generatie.
Was er vroeger nog dikwijls sprake van een onuitgesproken, vanzelfsprekende overeenstemming tussen de opvoeding thuis en op school, de tegenwoordige tijd wordt eerder gekenmerkt door 'zoveel wijzen, zoveel zinnen'. In de "gedifferentieerde, complexe, multiculturele samenleving", die bovendien in hoge mate "geïndividualiseerd, geseculariseerd, geïnformatiseerd en geglobaliseerd" lijkt te zijn, lopen de opvattingen over waarden en normen nogal uiteen, ook wanneer het gaat over opvoeding. De duidelijkheid van vroeger bestaat niet meer. De tijd van 'de grote verhalen' lijkt voor veel mensen voorbij te zijn. Burgers worden steeds meer zwevende kiezers, niet alleen in de politiek, maar ook op het gebied van waarden en normen.
Kinderen en jongeren, geconfronteerd met vele nieuwe eisen en verwachtingen, ontberen traditionele normatieve vanzelfsprekendheden en kampen met vragen omtrent zingeving en zelfstandig handelen.

Samenwerking tussen school en thuis
Kinderen en jongeren worden niet alleen thuis opgevoed. Vele uren worden doorgebracht voor de televisie en ook de ervaringen in de vrije tijd en de vriendenkring worden steeds belangrijker. Ook de school oefent een belangrijke invloed uit. Docenten zijn niet alleen maar leerkrachten, maar altijd ook (-if they like it or not-) mede-opvoeders, ongeacht of zij deze taak wel of niet tot hun beroep of roeping rekenen.
In de praktijk hebben ouders en school ieder een taak en verantwoordelijkheid in de opvoeding in waarden en normen. In het belang van deze opvoeding is een zekere afstemming en samenwerking tussen school en thuis noodzakelijk.
Welke opvoedingsdoelen vinden ouders van belang en wat vinden docenten nastrevenswaard?
Hoe zien beiden de taakverdeling tussen school en thuis op dit gebied?

Onderzoek
In het boek 'Partners in opvoeding' wordt verslag gedaan van een onderzoek dat poogt helderheid te verkrijgen over hoe het gezin en de school kunnen samenwerken op het gebied van de pedagogische opdracht.
Via een combinatie van kwantitatief en kwalitatief onderzoek is een helder en rijk beeld verkregen van ieders voorkeuren en opvattingen en van de manier waarop ouders en docenten tegen opvoeding aankijken. In afzonderlijke en gezamenlijke gesprekken is getracht hun opvattingen nader uit te diepen om ze daarna met elkaar te confronteren in paneldiscussies.

'Partners in opvoeding' geeft antwoorden op de vraag wat ouders en school zouden kunnen doen om gezamenlijk effectief te werken aan de pedagogische opdracht.

Ook op het beleidsniveau voorziet het boek in een lacune. 'Partners in opvoeding' bevat namelijk een groot aantal suggesties en condities om een pedagogisch schoolbeleid te voeren.

Titel:PARTNERS IN OPVOEDING
Ouders en docenten over de pedagogische opdracht van het basisonderwijs en de afstemming tussen school en gezin.
Auteurs:dr. Cees Klaassen en drs. Han Leeferink
Uitgeverij:Van Gorcum. Assen. 1998

Terug naar de rubriek Achtergronden