Het project Waarden&Normen

De vorige minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen, dr.ir. J.M.M.Ritzen, verzocht in september 1996 de Lerarenopleidingen Basisonderwijs in Overijssel een landelijk programma waarden en normen voor Pabo's te ontwikkelen, gebruik makend van de mogelijkheden van informatie- en communicatietechnologie.
De vijf betrokken Pabo's, die verschillende denominaties en richtingen vertegenwoordigen, zijn aan de slag gegaan met deze opdracht. Het resultaat is dat op dit moment aan ruim 20 Pabo's in Nederland gewerkt wordt met het cd-rom prototype 'De Bus' en dat studenten, docenten en andere geïnteresseerden in de Pedagogische Opdracht van het onderwijs gebruik maken van de Waarden & Normen Web Site.

De hogescholen die direct betrokken zijn bij de ontwikkeling van de multimediale leeromgeving Waarden en Normen zijn:
Hogeschool Edith Stein / Onderwijscentrum Twente, Hengelo
Gereformeerde Hogeschool, Zwolle
Rijkshogeschool IJselland, Deventer
Christelijke Hogeschool Windesheim, Zwolle
Katholieke Pabo Zwolle, Zwolle
 
De organisatie van het project
Publicaties en producten
De makers van de Waarden & Normen site
Bestellen

 
De organisatie van het projectinhoud

De verantwoordelijken voor de aansturing van het project zijn vertegenwoordigers van de directies van de genoemde hogescholen. Zij vormen samen de stuurgroep.
De voorzitter van de stuurgroep is de vertegenwoordiger van de Gereformeerde Hogeschool, mevrouw J.A.P. van der Stoep. (JAPvanderStoep@gh-gpc.nl)

De uitvoering van het project is in handen van de projectgroep Waarden&Normen. De projectgroep bestaat uit:

John Bronkhorst    (bronkhorst@edith.nl)
Hans Meerveld (voorzitter)    (j.meerveld@wxs.nl)
(vacature)
drs. Johan Valstar    (j.g.valstar@wxs.nl)
Albert Vrolijk    (a.vrolijk@kpz.nl)

 
Publicaties en producteninhoud

In september 1996 is het project gestart. In eerste instantie is de Projectgroep bezig geweest met de inhoudelijke verkenning van de thematiek rond de pedagogische opdracht van het onderwijs. De opbrengst van deze fase is terug te vinden in het basisdocument 'Het paradoxale proces' (april 1997)
Deze fundamentele verkenning ten aanzien van de moraal in het schoollokaal geeft allereerst de stand van zaken m.b.t. de voortgaande discussie over waarden en normen in het onderwijs. Verder is in deze brochure een verantwoording te vinden van de inhoudelijke keuzen die door de Projectgroep W&N zijn gemaakt.

Op 5 mei 1997 is de demo-cd-rom 'De Bus' gepresenteerd tijdens een landelijke manifestatie, die georganiseerd was door het comite 'Vier en vijf mei'. Tegelijker tijd is een eerste en voorlopige versie van de Web Site Waarden en Normen vertoond.

De brochure 'Multimediale interactieve leeromgeving Waarden en Normen' is verschenen in november 1997. Hierin staan onderwijskundige achtergronden van het project beschreven en tevens een voorstel voor een programma waarden en normen op de Pabo. Voorts worden globaal de plannen van de projectgroep voor de komende jaren aangegeven.

In de eerste helft van 1998 is veel aandacht besteed aan een onderwijskundig concept van het nieuwe cd-rom / opleidingsprogramma.
Het betreffende programma draagt de titel 'Een dag uit het leven van ....' In dit ontwerp staat het handelen van de leerkracht centraal.
De uitwerking van dit onderwijskundig concept is gepland in de eerste helft van 1999.

In de periode september tot november 1998 heeft de projectgroep zich vooral geconcentreerd op de inhoudelijke uitbouw en optimalisering van de Web Site Waarden & Normen.
Deze Web Site bevindt zich in een fase van permanente ontwikkeling, maar kan nu reeds worden gebruikt door studenten en docenten.

 
De makers van de Waarden & Normen siteinhoud

Structuur en interactief ontwerp: Projectgroep W&N, Albert van der Kooy (contentmaster Intranet Christelijke Hogeschool Windesheim), David Hulleman (Goliath Internet).
Research, inhoudelijke ontwikkeling en redactie van de Site Waarden & Normen en de W&N KinderSite: drs. Johan Valstar (site-coördinator Projectgroep W&N).
Productie: Albert van der Kooy.
Grafisch ontwerp: Gert-Jan Veenstra.
Bouw & Systeemontwikkeling: David Hulleman.
Met bijzondere dank aan het Ministerie van OC&W en tevens alle leerlingen, leraren, studenten, lerarenopleiders, wetenschappers en anderen, die op de een of andere wijze met hun bijdragen vorm en inhoud geven aan de uitwerking van de pedagogische opdracht van het onderwijs.

 
Bestelleninhoud

De publicaties en de cd-rom 'De Bus' zijn te bestellen bij het secretariaat van de projectgroep. Het secretariaat is ondergebracht bij de hogeschool Edith Stein / Onderwijscentrum Twente.

Adres:
Project Waarden&Normen
M.A.de Ruyterstraat 3
7556 CW Hengelo
telefoon: 074 - 2559100