Studiehoek 1: Waarden & Normen sites

The Character Education Pages
Deze gevarieerde site van dr. Craig A. Cunningham bevat een groot aantal interessante links en bronnen voor onderwijsgevenden en opvoeders. De site geeft wegwijzers ten aanzien van thema's zoals: character education, values education, moral education, democratic discipline, adventure education, religious education, spiritual education, socialization, en virtue education.
http://cuip.uchicago.edu/~cac/chared

Studies in Moral Development and Education
Een voortreffelijke site van dr. Larri Nucci van the University of Illinois at Chicago. De site gaat uit van een ontwikkelingsgerichte / constructivistische benadering van waardenontwikkeling. Men kan op deze sterk inhoudelijke site onder andere terecht voor achtergrondinformatie, fundamentele artikelen en verwijzingen naar recente publicaties. 'Studies in Moral Development and Education' leent zich bij uitstek voor research.
http://www.uic.edu/~lnucci/MoralEd/index.html

The Center for the 4th and 5th Rs (Respect and Responsibility)
The Center for the 4th and 5th Rs (Respect and Responsibility) Een sterk informatieve site waarin dr. Thomas Lickona een duidelijke beschrijving geeft van het fenomeen character education. Op deze site is een diagram te vinden, waarop je kunt doorklikken. Het resultaat is een schoolbrede 12-puntsbenadering voor waarden en normen. Lickona brengt op concrete wijze het geheel van de waarden-ecologie van het onderwijs in kaart.
http://www.cortland.edu/www/c4n5rs/home.htm

Psychology of Morality and Democracy
De inspirerende kracht achter deze wetenschappelijke site is Dr. Georg Lind, werkzaam aan de Universiteit van Konstanz. In zijn conceptuele aanpak heeft hij uitgangspunten van bekende experts geïntegreerd.
Op deze site bevindt zich onder andere een instructief model voor het voeren van een discussie over een moreel dilemma (tevens in een Duitse versie).
http://www.uni-konstanz.de/ag-moral/#About

The Character Education Partnership
De CEP is de nationale en onpartijdige koepelorganisatie in Amerika waar tal van uiteenlopende organisaties in participeren. Zij hebben elkaar gevonden op basis van een elftal uitgangspunten.
Op deze site bevindt zich een discussiepagina met daarop een veelheid van actuele aspecten waarmee de betrokkenen worstelen. De site bevat een database met behulp waarvan organisaties en bronnen kunnen worden gevonden.
http://www.character.org

The Communitarian Network
The Communitarian Network is een snel groeiende niet-sectarische en onpartijdige internationale coalitie, die de kwaliteit van de morele samenleving hoog in het vaandel voert. ‘We believe that individual liberties depend upon the bolstering of the foundations of civil society: our families, schools, and neighborhoods. It is through these institutions that we acquire a sense of our personal and civic responsibilities, an appreciation of our rights and the rights of others, and a commitment to the welfare of the community and its members.'
http://www.gwu.edu/~ccps/

Center for the Advancement of Ethics and Character
Een site van de School of Education van de Boston University. Directeur van het CAEC is Kevin Reyan. Hij organiseert onder andere trainingen voor leraren, waarbij de ontsluiting van literatuur met een morele inhoud centraal staat.
'The human community has a reservoir of moral wisdom, much of which exists in our great stories, works of art, literature, history, and biography. Teachers and students must together draw from this reservoir both within and beyond the academic curriculum.' Naast het Manifest voor Character Education vind je op deze site 'The 6 E's of Character Education' en '100 ways to Promote Character Education.'
http://education.bu.edu/charactered

Democracy Ethics & Educational Principles
Democratisch burgerschap, 'service learning' en ethiek zijn de sleutelbegrippen op deze site van de organisatie DEEP. Sinds kort is op de home page een rubriek LINKS te vinden, die gebruikt kan worden voor verdere verkenning van Amerikaanse waarden & normen sites.
http://www.democracy.org/

WiseSkills
Het accent valt bij het programma WiseSkills op positieve rol-modellen en het handelen ten dienste van anderen. Deugden worden gehanteerd als richtinggevende thema's voor de praktijk binnen en buiten de school.
http://www.cris.com/~Wskills

The Virtues Project
Dit project is gebaseerd op de ontwikkeling van deugden langs vijf lijnen: (1) Speak the language of the virtues; (2)Recognize teachable moments; (3) Set clear boundaries; (4) Honor the spirit; and (5) Offer the art of spiritual companioning.
Het Virtues Project richt zich op spirituele ontwikkeling, zonder zich te beperken tot een bepaalde doelgroep.
http://www.virtuesproject.com/index.htm

The Josephson Institute of Ethics
Een aandacht trekkende 'Character Counts! Coalition' site van Michael Josephson. Hij pleit op energieke wijze voor verbetering van de ethische kwaliteit in de samenleving langs de weg van het leren redeneren en ethische besluitvorming. De Character Counts! Coalition is gebaseerd op uitgangspunten: trustworthiness, respect, responsibility, fairness, caring and citizenship (Six Pillars of Character).
http://www.charactercounts.org

The Giraffe Project
Deze site wil leerlingen uitnodigen tot het maken van keuzes en het daadwerkelijk uitkomen voor het eigen standpunt. Verhalen over positieve rol-modellen en het leren om zelf op te treden spelen een belangrijke rol in het curriculum voor leerlingen van 6 - 18 jaar. Sleutelwoorden waarmee in het Giraffeprogramma wordt gewerkt zijn: courage, caring en responsibility.
http://www.giraffe.org/giraffe/links.html

Council for Global Education
Een onpartijdige internationale site die de morele ontwikkeling van het gehele kind beoogt. De onderwijsopvattingen zijn gebaseerd op vier uitgangspunten: universal values, global understanding, excellence, en service.
http://www.globaleducation.org/home.html

The Heartwood Institute
Een instituut dat het leren begrijpen en in de praktijk brengen van ethische waarden wil bevorderen; en wel in het bijzonder door inbreng van de multiculturele kinderliteratuur. Heartwood gaat uit van zeven universele attributen : courage, loyalty, justice, respect, hope, honesty and love.
http://www.envirolink.org/orgs/heartwood/element/element.html

Character Building Site
Verhalen zijn altijd een belangrijke instrumenten geweest bij van de morele opvoeders. Verhalen dwingen niet, maar nodigen uit. Deze site bevat verhalen die kunnen bijdragen aan het leren van waarden.
http://www.coe.usu.edu/eb/resources/characterbuilder

Project NoSpank
Kinderen hebben een veilige omgeving nodig om tot ontwikkeling te komen. Geweld in welke vorm dan ook dient te worden gekeerd. Deze site wordt onderhouden door de organisatie Parents and Teachers Against Violence in Education (PTAVE).
http://silcon.com/~ptave/toc.htm

Kinderen pesten kinderen
Voor de pestproblematiek is de laatste jaren in Nederland meer aandacht gekomen. De Vijfsporenbenadering is een belangrijk uitgangspunt op de informatieve en praktische site van de Stichting Jeugdinformatie Nederland.
http://www.sjn.nl/pesten/2_2/2_2_6.htm

KIDSCAPE
een site gericht de problematiek van kindermishandeling. De centrale focus is preventie.
http://www.solnet.co.uk/kidscape/

Creative Response To Conflict
Resources for community-building, peacemaking & conflict resolution in communities around the world
http://adrr.com/adr_resources/ADR.html

Stichting Vredeseducatie
De Stichting Vredeseducatie is actief in Nederland en Vlaanderen en stelt zich tot doel: 'De vrede te dienen door het uitvoeren van educatieve projecten op het terrein van vrede, ontwikkelingssamenwerking en duurzame ontwikkeling'. Vredeseducatie omvat tal van thema's en werkgebieden. De Stichting heeft echter op twee terreinen een specialisme ontwikkeld. Educatieve projecten rondom de actualiteit van herdenken en vrijheid vieren en activiteiten ter ondersteuning van de multiculturele samenleving.
http://www.xs4all.nl/~vrede/index.htm

Ethics Education For Schools
Een op deugden gericht programma van het Bureau of Essential Ethics Education. Het programma wordt gepromoot door de onderwijskundige Gene Bedley.
http://www.ethicsusa.com/viahome.htm

The Institute for Global Ethics
Een onafhankelijke site die gericht is op de bevordering van ethisch denken en beslissen.De makers zijn van mening dat leerlingen het onderscheid tussen goed en kwaad moeten leren kennen en met dilemma's moeten leren omgaan. Zo mogelijk op globaal niveau.
http://www.globalethics.org

The Jefferson Center for Character Education
Dit nationale en onpartijdige centrum focust op het systematisch onderwijzen van algemene waarden zoals: honesty, respect, responsibility, integrity, courage, caring, justice and politeness. In de programma's wordt zowel aandacht besteed aan persoonlijke -, als aan de maatschappelijke vorming.
http://www.jeffersoncenter.org

Civnet
Civnet profileert zich als een site voor allen die op de een of andere wijze met het onderwijs te maken hebben. De doelstelling is het bevorderen van de 'civil society all over the world'.
http://civnet.org/index.htm

Center for Civic Education
Burgerschap in een Amerikaans perspectief: 'The Center for Civic Education is a nonprofit, nonpartisan educational corporation dedicated to fostering the development of informed, responsible participation in civic life by citizens committed to values and principles fundamental to American constitutional democracy'.
http://www.civiced.org

Quest International
Quest richt zich op de vervaardiging van programma's / instrumenten ten behoeve van persoonlijke en maatschappelijke vaardigheden van jongeren tussen 5 en 19 jaar. Adres Quest Nederland: Van Galenlaan 40 3941 VD Doorn.
http://www.quest.edu/aboutquest.htm