Praktijkvoorbeeld Voorkennis

Voorkennis exploreren

Wanneer de voorkennis in hoge mate bepalend is voor het leerresultaat, dient de onderwijsgevende de leerlingen aan te moedigen hun gedachten onder woorden te brengen. Leerlingen komen niet blanco de klas binnen; zij houden er zeer uiteenlopende zienswijzen, overtuigingen en misverstanden op na. Deze plaatjes worden gebruikt om inzichten van leerlingen ten aanzien van 'drijven' en 'zinken' op tafel te krijgen. Pas wanneer duidelijk is welke opvattingen binnen de klas leven is, het zinvol om leerlingen nieuwe kennis te laten ontdekken. Mutatis mutandis geldt dit principe eveneens wanneer waarden en normen expliciet ter sprake worden gebracht. Het nadrukkelijk exploreren van de voorkennis is een fundamentele voorwaarde voor de constructie van betekenisvolle nieuwe kennis. Deze constructivistische benadering grijpt veel dieper dan het 'rekening houden met de beginsituatie'.

Vraagstelling: wat versta jij onder drijven en zinken ?

1) APPLE

Drijft de appel ?2) YACHT IN TROUBLE

Zinkt het schip ?3) SUBMARINE

Drijft de onderzeeboot ?4) SKIPPING STONE

Drijft de steen ?Terug naar het artikel De uitdaging van het constructivisme