Concept Child Development Project (CDP)

Het CDP is een initiatief van het Developmental Studies Center (DSC) in Oakland, California, een nonprofit organisatie opgericht in 1980, met als doel om onderzoek te verrichten met het oog op de ontwikkeling van 'school-based' programma's die de intellectuele, ethische en sociale ontwikkeling van kinderen bevorderen.

Leefgemeenschap
Het CDP gaat uit van de veronderstelling dat de school niet alleen een leergemeenschap, maar allereerst een leefgemeenschap moet zijn. Zorg voor elkaar is het belangrijkste kenmerk. Het aktief deelnemen aan een zorgzame leefgemeenschap kan beantwoorden aan de psychologische basisbehoefte van leerlingen om betrokken te zijn op anderen, om zichzelf te kunnen zijn en om competenties te ontwikkelen.
Wanneer aan de basisbehoeften wordt voldaan, zullen leerlingen zich op hun beurt zich verbonden voelen met de school en gemotiveerd raken om zich de normen en waarden toe te eigenen, die in de school worden beleefd.

Waarden
Het CDP gaat uit van sociale waarden, zoals gerechtigheid, tolerantie, respect en met name zorg voor anderen. Deze waarden dienen niet op een abstracte wijze, maar in tal van concrete situaties te worden ervaren. Het leren en onderwijzen is gericht op aktieve betekenisgeving door de leerlingen zelf; conform de leeropvattingen van het constructivisme.
Het CDP propageert specifieke leerinhouden en leerprocessen binnen de school en de directe leefomgeving. Daarbij is de betrokkenheid van ouders een fundamentele voorwaarde.
De schoolcultuur en de schoolorganisatie (moreel leiderschap) dragen pro-aktief bij aan de ontwikkeling van de school tot een morele leeromgeving.

Vijf aspecten
Het onderwijsprogramma van het CDP laat zich op hoofdlijnen typeren aan de hand van vijf samenhangende aspecten. Daarvan hebben er drie betrekking op processen in de klas. De overige twee aspekten zijn van schoolbrede betekenis.

Visie CDP:
Creating Caring School and Classroom Communities for all Students

Basics Child Development Project AERA Conference 1998