Berichten Project Waarden & Normen

Update
Onder de rubriek Actueel zijn een aantal nieuwe berichten geplaatst. De komende tijd vinden verdere toevoegingen plaats. De Stuurgroep van het Project W&N is bezig om deze site bij een uitgever onder te brengen. Zodra dat is geregeld, zal daarvan melding worden gemaakt.
24 mei 2000


Initiatieven SLO
- De SLO (Stichting Leerplanontwikkeling) heeft een site ontwikkeld onder de titel: 'Nederlandse taal in het basisonderwijs'. De site is bedoeld voor iedereen die zich in de (school)praktijk bezighoudt met, of op een andere wijze betrokken is bij Nederlandse taal in het basisonderwijs. Het aanbod bestaat ondermeer uit praktische lesvoorbeelden, wetenswaardigheden op het gebied van taalonderwijs en een discussierubriek.
- Het komende jaar start de SLO een project 'Verhalen en morele ontwikkeling'.
Het is de bedoeling dat dit project resulteert in een referentiekader met recente praktijktheorieën èn een reeks verhalen voor de onderwijspraktijk in de basisschool.
De looptijd van het praktijkproject, waarbij lerarenopleiders, studenten, onderwijsgevenden en leerlingen van basisscholen worden betrokken, is een jaar.
Het project 'Verhalen en morele ontwikkeling' zal multimediaal worden aangeboden op de site 'Nederlandse taal in het basisonderwijs' en op de site W&N.
19 oktober 1999


Oproep
Op de Site W&N zal in de komende periode aandacht worden besteed aan verhalen met een morele dimensie. Zie ook in de rubriek Achtergronden: Verhalen en morele opvoeding. Studenten en docenten die vanuit hun ervaring een bijdrage willen leveren, worden verzocht zich te melden. Bijdragen zijn zoals altijd van harte welkom.
18 oktober 1999


Blackboard
De vakgroep Godsdienst van de Christelijke Hogeschool Windesheim ontwikkelde om programmatische redenen een variant op de W&N-module.
Daarbij werd verkennenderwijs geëxperimenteerd met technische mogelijkheden van Blackboard. Op 4 november wordt de module door 126 studenten afgerond met een elektronisch tentamen. Een eerste impressie
15 oktober 1999


Het multimediale gebeuren
Op een viertal hogescholen zijn studenten in de weer geweest met de module waarden en normen. Hetzij in de oorspronkelijke opzet, hetzij in de vorm van een variant. Andere hogescholen zullen nog volgen. Op 4 november vindt een eerste evaluatie plaats. Daarbij gaat het niet alleen om de inhoudelijke kant, maar ook om de multimediale aspecten.
De inzet van elektronische media spoort met een belangrijke trend in de wereld van het opleidingsonderwijs. Op veel locaties wordt nagedacht over de invoering van multimediale leeromgevingen. Er zijn instellingen waar men in het volgende cursusjaar al 10% van het curriculum via elektronische media wil realiseren.
Tegen die achtergrond krijgt het Flankerend W&N-Onderzoek van de Katholieke Universiteit Nijmegen (nog afgezien van de eigenlijke focus) een extra betekenis.
Op voorhand laten zich boeiende vragen bedenken. Hoe worden de media feitelijke gehanteerd binnen de Pabo's ? Waar zitten reële knelpunten ? Welke opleidingsdidaktische randvoorwaarden zijn van belang ? Welke nieuwe perspektieven doen zich eventueel voor ? Wat is mogelijk de meerwaarde van het multimediagebruik ?
Met name de mening van de doelgroep, de studenten van de betrokken Pabo's, zal de aandacht verdienen.
15 oktober 1999


Leeromgeving Waarden en Normen
info voor Pabostudenten
De module waarden en normen wordt multimediaal aangeboden. De leeromgeving is vierledig. Hieronder vind je de elementen kort toegelicht.
1) Blackboard.com bevat de studieopdrachten van de module. Er staan twee verschillende W&N modulen op Blackboard.com.
* Voor de zomervakantie plaatste John Bronkhorst de algemene WenN-editie op Blackboard. De opdrachten zijn gegroepeerd in een viertal blokken onder Course Documents.
* Onlangs ontwikkelde Johan Valstar voor de studenten van de Hogeschool Windesheim een brede variant op de algemene editie, te weten: WenN & Godsdienstonderwijs. Dit met het oog op het bestaande leerplan DBO. Beide edities zijn vrij toegankelijk voor geïnteresseerden. Tip: klik op 'visitor'.
2) De Site W&N is een zeer omvangrijke leeromgeving met uiteenlopende rubrieken. Het is verstandig om deze site eerst globaal te verkennen. Je treft ook een zoekmachine aan, waarmee je snel specifieke items kunt vinden.
3) De eerste versie van de experimentele Site KinderSite is opgezet vanuit de thematiek van zien en zienswijzen. Onderdelen van KinderSite kun je gebruiken in groep 7 en 8 van de basisschool.
4) De CD Rom 'De Bus' is het eerste produkt van de Projectgroep W&N. In het oefenprogramma komen een drietal valkuilen aan de orde m.b.t. waardengeladen interacties met leerlingen. De CD Rom 'De Bus' kan worden besteld bij de Projectgroep W&N.
15 september 1999


Een foto uit Warschau
"Wie was toch dat jongetje op die foto ?" Die vraag heeft velen bezig gehouden. Kees van Loon, docent aan de Gereformeerde Hogeschool te Zwolle, maakte voor studenten van de Pabo een lessuggestie. Daarin staat een foto uit 1943 centraal. De les focust op de slachtoffers, de daders en de omstanders, en is bedoeld voor leerlingen van groep 7 en 8 van de basisschool. 'Een foto uit Warschau' is het tweede item bij de Lessuggesties in de rubriek Onderwijswerkplaats. Met dank aan Kees van Loon.
* Lessuggesties voor de onderwijspraktijk zijn op deze site van harte welkom. Studenten geven regelmatig aan behoefte te hebben aan materialen waarin waarden en normen expliciet aan de orde komen.
15 september 1999


Stuurgroep W&N richt zich op continuïteit
Per 1 augustus is de Projectgroep W&N formeel opgeheven. De Stuurgroep W&N heeft evenwel besloten dat de Site W&N zal blijven voortbestaan. Alleen al het aantal van 5449 bezoekers (sinds 3 mei 1999) maakt duidelijk, dat de Site W&N in een kennelijke behoefte voorziet. De bezoekers blijken voor een niet gering gedeelte studerend aan -, respectievelijk werkzaam bij verschillende instellingen voor het opleidingsonderwijs. Om daar een voorbeeld van te geven: vanuit de Hogeschool West-Brabant werden op 2 september 793 pagina's bezocht. Maar ook langs andere wegen weet men de weg naar de Site W&N te vinden. Zo werden op 1 september 340 hits via Kennisnet geregistreerd.
Wanneer we over de afgelopen twee weken de 8.101 hits op 273 pagina's analyseren, wordt een nieuwe trend zichtbaar: de experimentele subSite KinderSite komt in toenemende mate in de belangstelling te staan. Naar het zich laat aanzien bestaat het bezoekersbestand van KinderSite met name uit studenten die via hun opleiding aan de slag gaan met de thematiek van waarden en normen.
Overigens is de ontwikkeling van de W&N Site slechts één van de resultaten van de Projectgroep W&N onder het voorzitterschap van Hans Meerveld.
Op dit moment onderzoekt de Stuurgroep W&N de mogelijkheden om de meerwaarde van het complete project op termijn voor de lerarenopleidingen te continueren. De Stuurgroep W&N bestaat uit de directeuren van de direct betrokken lerarenopleidingen. Voorzitter is mevrouw J.A.P. van der Stoep.
15 september 1999


Werken met W&N KinderSite

In september gaan studenten van 8 Pabo's op hun stagescholen aan de slag met KinderSite.

Om te zien hoe leerlingen van groep 8 op dit programma reageren, ging de redactie alvast op onderzoek in de basisschool 'De Matenburcht'.

Hierbij enkele bevindingen uit de praktijk.

Het programma bevat drie rubrieken. Het verdient aanbeveling om van te voren klassikaal in hoofdlijnen een oriëntatie te geven, waarna de leerlingen zelfstandig kunnen werken.
De rubriek Dichtbij en veraf bevat losse items en leent zich daarom goed voor individuele sessies tussendoor.
De rubriek Denken over zien laat zich prima verbinden met klassikale onderzoeksactiviteiten over zien en waarnemen.
Het verhaal De Winkeldetective sluit goed aan bij een voorbereidend klassegesprek over de thematiek van Waarheid en Leugen.
De leerlingen vinden het programma 'leuk' en blijken de mogelijkheid om te reageren zeer te waarderen. Op de vraag welke wensen er waren was de reactie: graag meer muziek.
Nog een tip voor de onderwijsgevenden: controleer vooraf - bij de eigen verkenning van de inhoud van KinderSite - gelijk even of de computers alle technische opties van het programma aankunnen.
* Met dank aan juf Henriëtte van der Ziel en de leerlingen van groep 8.
1 juli 1999


Experimentele W&N Module in de maak

Op de lerarenopleidingen loopt het cursusjaar ten einde. De Projectgroep is op dit moment druk bezig aan de ontwikkeling van een experimentele module.
Deze module biedt studenten een W&N-referentiekader en mogelijkheden tot samenwerkend leren via de multimediale leeromgeving. De studenten gaan ondermeer op stagescholen aan de slag met de eerste editie van KinderSite. Wie op de hoogte wil blijven van de ontwikkeling, kan zich aanmelden via het Netwerk.
11 juni 1999


MOSAIC Conferentie 12 - 15 juli
Wie zich op goed op de hoogte wil stellen van recente ontwikkelingen op het terrein van moral values en moral development, kan daarvoor terecht op de MOSAIC Conferentie. Dit jaar wordt deze internationale conferentie georganiseerd door dr. Daan Brugman van de Universiteit Utrecht. Zie de rubriek Achtergronden.
8 juni 1999


Toetsinstrument pedagogische kwaliteit
De pedagogische kwaliteit van het onderwijs is in toenemende mate een punt van aandacht. Het CPS ontwikkelde een toetsinstrument om verder te kijken dan de 'meetbare resultaten'. Met behulp van het toetsinstrument kan bijvoorbeeld de missie van de school in kaart worden gebracht. Zie verder onder Achtergronden.
3 juni 1999


Stelling over lerarenopleiding
In de rubriek discussie is een nieuwe stelling van de maand geplaatst.
Met uw reactie op deze kritische stelling kunt u bijdragen aan de discussie
over de kwaliteit van de lerarenopleiding.
1 juni 1999


Registratie bezoekersaantallen
Via 'Nedstat' worden de hits van de W&N-Home page vastgelegd. De site telt inmiddels evenwel 300 pagina's. Daarom worden op dit moment tevens de bezoekersaantallen van de complete W&N-Site geregistreerd. Dat levert interessante informatie op. Een voorbeeld: 'Nedstat' registreerde op 17 mei 66 bezoekers. De registratie van de totale site resulteerde die dag in een aantal van 210 bezoekers. Op basis van de gegevens vanaf 3 mei kan worden geconcludeerd dat deze verhouding een constant karakter heeft.
Dat veel bezoekers niet via de Home page insteken, hangt samen met het gebruik van zoekmachines en met het gegeven dat op andere sites wordt verwezen naar een specifieke W&N-pagina. Zo verwijst bijvoorbeeld het Departement Onderwijs van het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap direct naar de onze rubriek Studiehoeken, waar de belangrijkste W&N Sites te vinden zijn.
25 mei 1999


Verhaal 'De Winkeldetective'
In het programma W&N KinderSite is een driedelig interactief verhaal opgenomen onder de titel 'De Winkeldetective'. Uit de registratie van het bezoekgedrag is duidelijk geworden dat bezoekers wèl deel 1 van dit verhaal lezen, maar nìet toekomen aan de delen 2 en 3. Dit hangt samen met een door leerlingen in te vullen formulier. Individuele bezoekers kunnen dit formulier pro forma invullen en vervolgens verder gaan naar deel 2 en deel 3 van 'De Winkeldetective'.
25 mei 1999


Onderwijsresearchdagen Nijmegen
Tijdens de discussie over de pedagogische opdracht en de pedagogische professionaliteit werden diverse prioriteiten onder woorden gebracht. We beperken ons hier tot een tweetal noties.
De profilering van 'de pedagogisch sterke school' vraagt om een duidelijk pedagogisch beleidsplan en tevens om een verbetering van de communicatie over elementaire opvoedingskwesties. Onderzoek bevestigt onmiskenbaar de noodzaak om meer en systematisch te investeren in het voeren van een constructieve dialoog tussen school en thuis.
De kwaliteit van de pedagogische communicatie tussen de betrokken opvoeders laat te wensen over. Dit is niet in de laatste plaats te wijten aan het ontbreken van een adequaat pedagogisch vocabulaire. Ook hier ligt op korte termijn een uitdaging voor de lerarenopleidingen.
Voor een overzicht van de bijdragen verwijzen we naar de rubriek Achtergronden.
24mei 1999


De kwaliteit van het onderwijs
"Op basis van voorhanden onderzoek zijn wij geneigd te concluderen dat de cognitief effectieve school vrijwel altijd in hoge mate ook een pedagogisch effectieve school is." Dr. Cees Klaassen plaatst deze opmerkelijke kanttekening in een recent artikel over grenzen en mogelijkheden van morele opvoeding op school. Het artikel is te vinden in het themanummer "Jeugd en Ondeugd" van het 'Tijdschrift voor Onderwijs en Opvoeding' en in de rubriek Artikelen van deze site.
12 mei 1999


Online artikelen
Op het Internet zijn diverse interessante artikelen te vinden over onderwijsaspecten die vanuit het waardenperspectief worden belicht. In de studiehoek Artikelen is inmiddels een selectie van tien Online Articles toegevoegd. Onder de auteurs van de engelstalige artikelen bevinden zich wetenschappers als James Lemming, Georg Lind, Nel Noddings, Siebren Miedema en Hugh Sockett. De bijdragen van Georg Lind zijn tevens in een duitstalige versie te lezen. Wij attenderen met name op de praktische gebruikswaarde van zijn artikel: Moralische Dilemma-Diskussion / Leading a Dilemma-Discussion
12 mei 1999


Archief: Berichten uit de periode januari 1999 tot en met april 1999